மாணவர்கள் அதிகம் கற்றுகொள்வது பள்ளியிலா ? சமுதயத்திலா ?